Història


L’activitat com a mitjà de la televisió digital pública local de l'anomenada demarcació de Mataró va començar amb les primeres emissions en proves 11 de setembre de 2007. Amb la marca MARESMEDIGITAL.TV, va ser primera TDT pública local en emetre íntegrament en digital, des d’aleshores i fins l’octubre de 2009, gestionada mitjançant un encàrrec de gestió del Consorci a Mataró Audiovisual, e.p.e.

 

MARESMEDIGITAL.TV de seguida va consolidar-se com a una mitjà audiovisual públic multiplaforma i amb una forta vocació de servei a la comarca. En pocs mesos va consolidar la seva programació, principalment ocupada en l’actualitat del Maresme i en la comunicació i el foment de la cultura, l’esport i l’entorn social de cada poble del Maresme.

 

Al desembre de 2009 el Consorci va crear una socitat limitada de capital íntegrament públic, Mataró-Maresme Digital, SLU, a la que, segons preveu la Llei de l’Audiovisual de Catalunya i amb el vist-i-plau del Consell de l’Audiovisual, va encomanar la gestió directa del servei de televisió.

 

Es van sumar al projecte públic de TDT local els esforços de la històrica TV de Mataró, de manera que es pugués preservar l’experiència i la seva indubtable vàlua periodística, social i cultural.

 

Amb l’objectiu de consolidar una televisió pública independent i de proximitat, reunint el rigor i la credibilitat de la TV de Mataró i l’eficiència, professionalitat i potencial tecnològic del sistema multiplataforma de MARESMEDIGITAL TV, el 15 de gener de 2010 es va fer efectiva una nova organització en la gestió del servei de TDT pública del Sud del Maresme.

 

La televisió local neix d’una matriu cívica i popular aprofitant l’evolució tecnològica que posava a l’abast els equipaments audiovisuals. Poc a poc, amb la creació de la societat limitada unipersonal de capital íntegrament del Consorci, la televisió local professionalitza la producció de continguts i comercialitza l’antena per ser viable econòmicament.

 

Amb la voluntat de garantir la plena independència informativa i la pluralitat, el compromís a favor de la llibertat d’expressió i a fer prevaldre els criteris i el rigor periodístic, tal i com es manifesta en el seu document fundacional, la societat ha incorporat els valors fonamentals tant de la històrica TV de Mataró com de la jove Maresmedigital.TV, les persones, la proximitat, l'expertesa i recursos tècnics.

 

Aquesta organització no només ha garantit la supervivència d’un projecte comunicatiu de qualitat al Maresme, si no que recull nous èxtis, com ho són l’augment de l’audiència, la seva presència a la xarxa, la qualitat d eles seves produccions aduiovisuals i la creixent bona percepció del seu impacte social i cultural en la comarca.

 

Organització


El Consorci Digital Mataró-Mareme, és una entitat pública de caràcter associatiu, voluntària i constituïda per temps indefinit, que es regeix per els seus Estatuts i gaudeix de personalitat jurídica plena i independent de la dels seus membres, amb tota la capacitat jurídica de dret públic i privat que requereix la realització del seu objectiu: la gestió conjunta del canal públic de televisió digital local que correspon als Ajuntaments consorciats i al Consell Comarcal del Maresme i qualsevol altre activitat connexa o vinculada a aquesta.

 

Des de 2015 són membres del Consorci els Ajuntaments de Mataró, Cabrera de Mar, Caldes d’Estrac i el Consell Comarcal del Maresme, amb el següent percentatge de participació:

 

Ens

Habitants

Percentatge

Cabrera de Mar

4.591

3,00%

Mataró

124.144

90,00%

Caldes d'Estrac

2.760

2,00%

Consell Comarcal del Maresme

 

5,00%

 

131.495

100,00%

 

 

Els òrgans de govern i de gestió del Consorci són:

  · El Ple, és l’òrgan superior de govern del Consorci, amb capacitat per adoptar quantes resolucions consideri escaients pel bon funcionament i assoliment del seu objecte i finalitats.
  · La Comissió Executiva, és l’òrgan col•legiat que assumeix el govern i la gestió ordinàries del Consorci.
  · El president o presidenta té atribuïda la màxima representació legal d’aquest i en dirigeix el govern i l’administració.
  · El Consell Consultiu i Assessor, creat pel Ple del Consorci, és de naturalesa consultiva i assessora, tal i com determina l’article 33.2 de la llei 22/2005, de 29 de desembre, de la Comunicació Audiovisual de Catalunya.

 

El Consorci és el soci únic de la societat mercantil Mataró-Maresme Digital, SLU, constituïda a l’empara del que disposa la Llei de l’Audiovisual de Catalunya per a la gestió directa del servei públic audiovisual. La gestió del servei ve regulada pel que recull el contracte-programa signat entre ambdues entitats i que estableix quines són i com s’han d’efectuar les aportacions per a les necessitats de finançament del servei.

 

OrganigramaOrganigrama del servei públic audiovisual de Mataró i el Maresme

 

Cerca avançada


© Xarxa Audiovisual Local
Logo_xtvl